Quảng cáo
 • Chiếu cầu hiền

  Soạn bài Chiếu cầu hiền - Ngữ văn 11. Câu 2. Hãy cho biết: Bài chiếu được viết nhằm đối tượng nào? Các luận điểm đưa ra để thuyết phục là gì? Có phù hợp với đối tượng không? Nhận xét về nghệ thuật lập luận của bài chiếu.

  Xem lời giải
 • Chiếu cầu hiền - Ngô Thì Nhậm chi tiết

  Soạn bài Chiếu cầu hiền chi tiết trang 68 SGK ngữ văn 11 tập 1 giúp tiết kiệm thời gian soạn bài

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Soạn bài Xin lập khoa luật

  Theo Nguyễn Trường Tộ, nội dung của luật bao gồm: kỉ cương, uy quyền, chính lệnh (chính sách và luật pháp) của quốc gia.

  Xem lời giải
 • Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

  Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng - Ngữ văn 11. Câu 2. Các từ có nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể người (đầu, chân, tay,...) có thể chuyển nghĩa để chỉ cả con người. Hãy đặt câu với mỗi từ đó theo nghĩa chỉ cả con người.

  Xem lời giải