Quảng cáo
 • pic

  Chiếu cầu hiền trang 70 SGK Ngữ văn 11 tập 1

  Soạn bài Chiếu cầu hiền - Ngữ văn 11. Câu 2. Hãy cho biết: Bài chiếu được viết nhằm đối tượng nào? Các luận điểm đưa ra để thuyết phục là gì? Có phù hợp với đối tượng không? Nhận xét về nghệ thuật lập luận của bài chiếu.

 • pic

  Soạn bài Xin lập khoa luật trang 71 SGK Văn 11 tập 1

  Theo Nguyễn Trường Tộ, nội dung của luật bao gồm: kỉ cương, uy quyền, chính lệnh (chính sách và luật pháp) của quốc gia.

 • Quảng cáo
 • pic

  Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng trang 74 SGK Văn 11 tập 1

  Soạn bài Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng - Ngữ văn 11. Câu 2. Các từ có nghĩa gốc chỉ bộ phận cơ thể người (đầu, chân, tay,...) có thể chuyển nghĩa để chỉ cả con người. Hãy đặt câu với mỗi từ đó theo nghĩa chỉ cả con người.