Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 14, 15

  Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 1 tuần 3 câu 1, 2, 3, 4 trang 11, 12 với lời giải chi tiết. Câu 3: Gạch dưới cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ sau.

  Xem lời giải
 • Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 15, 16

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1 tuần 4 câu 5, 6, 7, vui học trang 15, 16 với lời giải chi tiết. Câu 5: Ghi lại từ trái nghĩa với mỗi từ sau

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài