• pic

    Tiết 1

    Giải bài tập 1, 2 trang 63, 64 Tiết 1 Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2

  • pic

    Tiết 2

    Giải bài tập 1, 2 trang 64, 65, 66 Tiết 2 Tuần 35 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2

?>