Quảng cáo
 • Phong cách ngôn ngữ hành chính

  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ hành chính. Câu 1. Kể tên một số loại văn bản hành chính thường gặp liên quan đến học tập trong nhà trường.

  Xem lời giải
 • Văn bản tổng kết

  Soạn bài Văn bản tổng kết. Câu 2. Hãy viết bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Tập làm văn) trong chương trình Ngữ văn 12.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo