• pic

    Tiết 1. Tỉ lệ bản đồ

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 - Tiết 1. Tỉ lệ bản đồ - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

  • pic

    Tiết 2. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ

    Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 46, 47 - Tiết 2. Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 4 tập 2

?>