Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 43, 44

  Giải Cùng em học Tiếng Việt 2 tập 2 tuần 30 câu 1, 2, 3, 4 trang 43, 44 với lời giải chi tiết. Câu 2: Điền ch hoặc tr vào chỗ trống?

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 44, 45

  Giải Cùng em học tiếng việt 2 tập 2 tuần 30 câu 5, 6, 7, vui học trang 44, 45 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đặt câu với mỗi từ sau rồi viết vào dòng bên dưới:

 • Quảng cáo