Quảng cáo
 • pic

  Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 35

  Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 35 với lời giải chi tiết. Câu 1. Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ trống ...

 • pic

  Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 36, 37

  Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 2 tuần 28 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 36, 37 với lời giải chi tiết. Câu 6. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. a) Diện tích hình A... diện tích hình B...

 • Quảng cáo