• pic

    Tiết 1

    Giải bài tập 1, 2, 3 trang 32, 33, 34 - Tiết 1 - Tuần 27 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

  • pic

    Tiết 2

    Giải bài tập 1, 2 trang 34, 35 - Tiết 2 - Tuần 27 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 2 tập 2

?>