Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 30, 31

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 26 câu 1, 2, 3, 4 trang 30, 31 với lời giải chi tiết. Câu 1.a: Tác giả miêu tả màu sắc của những sự vật nào ở nhà Bác?

  Xem lời giải
 • Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 32, 33

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 26 câu 5, 6, 7, vui học trang 32, 33 với lời giải chi tiết. Câu 5: Hai câu sau liên kết với nhau bằng cách nào?

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài