Quảng cáo
  • Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

    Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt - Ngữ văn 11. Câu 2. Tìm một câu tiếng Anh (hoặc tiếng Pháp, tiếng Nga,...) đã học, đối chiếu với câu tự dịch ra tiếng Việt

    Xem lời giải
  • Quảng cáo