Quảng cáo
 • Giải câu 1, 2, 3 trang 26, 27, 28

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 25 câu 1, 2, 3 trang 26, 27, 28 với lời giải chi tiết. Câu 2: Tìm từ ngữ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống

  Xem lời giải
 • Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 28, 29

  Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 25 câu 4, 5, 6, vui học trang 28, 29 với lời giải chi tiết. Câu 6: Em trò chuyện với bạn rồi ghi lại cuộc đối thoại đó

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài Hỏi bài