Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 132 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được những thành tựu gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 131, 132 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa, miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu:

- Về cải tạo quan hệ sản xuất:

+ Xóa bỏ chế độ người bóc lột người, có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển, nhất là trong điều kiện chiến tranh.

+ Hợp tác xã đã bảo đảm đời sống cho nhân dân lao động, tạo điều kiện vật chất, tinh thần cho những người ra đi chiến đấu và phục vụ vụ chiến đấu.

- Về kinh tế:

+ Xây dựng thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp, nông trường.

+ Đến cuối năm 1960, miền Bắc có 172 cơ sở công nghiệp lớn do Trung ương quản lý và 500 cơ sở do địa phương quản lý.

- Về văn hóa, giáo dục, y tế:

+ Đến cuối năm 1960, miền Bắc đã căn bản xóa xong nạn mù chữ ở miền xuôi cho những người dưới 50 tuổi.

+ Hệ thống giáo dục phổ thông được hoàn chỉnh và mở rộng.

+ Cơ sở y tế tăng hơn 11 lần so với năm 1955.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close