Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Giải bài tập 2 trang 58 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày những biến đổi về mọi mặt của Liên Xô sau hai kế hoạch 5 năm đầu tiên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 56-58 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Qua 2 kế hoạch 5 năm đầu tiên 1928 - 1932 và 1933 - 1937, Liên Xô đã có những biến đổi về mọi mặt:

* Về kinh tế:

- Công nghiệp:

+ Liên Xô từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một cường quốc công nghiệp xã hội chủ nghĩa.

+ Năm 1937: sản lượng công nghiệp chiếm 77,4% tổng sản phẩm quốc dân.

- Nông nghiệp: có bước tiến vượt bậc, từng bước tập thể hóa nông nghiệp với quy mô lớn và cơ sở vật chất - kĩ thuật được cơ giới hóa.

* Về văn hóa - giáo dục:

- Xóa nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất.

- Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố.

* Về xã hội:

- Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ. Xã hội chỉ còn hai giai cấp là công dân, nông nhân tập thể cùng tầng lớp trí thức xã hội chủ nghĩa.

- Đời sống nhân dân được nâng cao, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố.

* Về ngoại giao:

- Từng bước thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước Châu Á - Châu Âu và Mỹ.

- Khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close