Trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427)

Tóm tắt mục 2. Trận Chi Lăng - Xương Giang (tháng 10 - 1427)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 2

2. Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10-1427)

* Kế hoạch của địch:

(1) Đầu tháng 10 - 1427, 15 vạn viện binh được chia thành hai đạo từ Trung Quốc kéo sang.

+ Một đạo do Liễu Thăng chỉ huy từ Quảng Tây kéo vào Lạng Sơn.

+ Đạo thứ hai do Mộc Thạnh chỉ huy từ Vân Nam kéo vào theo hướng Hà Giang.

* Chủ trương của ta: Tập trung lực lượng tiêu diệt đạo quân của Liễu Thăng trước.

* Diễn biến:

* Kết quả:

- Liễu Thăng và Lương Minh bị tử trận, hàng vạn tên địch bị giết.

- Cánh quân Mộc Tạnh chỉ huy vội rút chạy về nước.

- Vương Thông xin hòa, mở hội thề Đông Quan rút quân về nước.

=> Khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn.

ND chính

Trận Chi Lăng – Xương Giang (tháng 10-1427): kế hoạch của ta và địch, diễn biến chính, kết quả,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close