Trắc nghiệm Ôn tập các số đến 100 Toán 2 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Số bé nhất có một chữ số là:
A. 0
B. 1
C. 9
D. 10
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số 35 được đọc là:

A. Ba năm
B. Ba mươi năm
C. Ba mươi lăm
D. Năm mươi ba
Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống
Số “bảy mươi mốt” được viết là 
Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống
35; 36; 37; ; ; 40 ;
Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống
Số 46 gồm chục và đơn vị.
Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Viết số thành tổng (theo mẫu)
98 = +
Mẫu: 52 = 50 + 2.
Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Số gồm 6 chục và 8 đơn vị được viết là 
Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

39 … 51
A. <
B. >
C. =
Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Tìm số bé nhất trong các số dưới đây.
A. 87
B. 45
C. 82
D. 29
Câu 10 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
 
52
90
99
18
Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Trong bình hoa trên có bông hoa ghi số lớn hơn 60, có bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.
Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Cho ba thẻ số như sau:

Từ ba thẻ số đã cho, ta ghép được tất cả

số có hai chữ số.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Số bé nhất có một chữ số là:
A. 0
B. 1
C. 9
D. 10
Đáp án
A. 0
Phương pháp giải :
Nhớ lại các số có một chữ số là 0, 1, 2, 3, ... , 8, 9, từ đó tìm được số bé nhất có một chữ số.
Lời giải chi tiết :

Số bé nhất có một chữ số là 0.

Chọn A.
Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Số 35 được đọc là:

A. Ba năm
B. Ba mươi năm
C. Ba mươi lăm
D. Năm mươi ba
Đáp án
C. Ba mươi lăm
Phương pháp giải :

Đọc các số lần lượt từ hàng chục (với các số khác 1) ghép với từ mươi rồi đến chữ số đơn vị.

Lưu ý: 5 được đọc là “lăm” khi chữ số hàng chục lớn hơn 1.

Lời giải chi tiết :

Số 35 được đọc là “ba mươi lăm”.

Chọn C.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống
Số “bảy mươi mốt” được viết là 
Đáp án
Số “bảy mươi mốt” được viết là 
Phương pháp giải :

- Dựa vào cách đọc của số có hai chữ số, xác định số chục và số đơn vị.

- Ghép theo thứ tự chữ số chục rồi đến số đơn vị để viết được số.

Lời giải chi tiết :

Số “bảy mươi mốt ” được viết là 71.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 71.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống
35; 36; 37; ; ; 40 ;
Đáp án
35; 36; 37; ; ; 40 ;
Phương pháp giải :
Quan sát ta thấy dãy số đã cho là dãy các số tự nhiên liên tiếp, tức là hai số liền nhau hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị. Do đó ta sẽ đếm thêm 1 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào ô trống.
Lời giải chi tiết :

Quan sát ta thấy dãy số đã cho là dãy các số tự nhiên liên tiếp, tức là hai số liền nhau hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

Vậy ta điền các số còn thiếu vào ô trống như sau:

                        35; 36; 37; 38 ; 39; 40; 41.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống
Số 46 gồm chục và đơn vị.
Đáp án
Số 46 gồm chục và đơn vị.
Phương pháp giải :
Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải chỉ số đơn vị, chữ số bên trái chỉ số chục.
Lời giải chi tiết :

Số 46 gồm 4 chục và 6 đơn vị.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là 4 và 6.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Viết số thành tổng (theo mẫu)
98 = +
Mẫu: 52 = 50 + 2.
Đáp án
98 = +
Mẫu: 52 = 50 + 2.
Phương pháp giải :

- Xác định số chục, số đơn vị của số cho trước

Trong số có 2 chữ số, chữ số bên phải chỉ số đơn vị, chữ số bên trái chỉ số chục.

- Viết số có hai chữ số đã cho thành tổng theo mẫu.

Lời giải chi tiết :

Số 98 gồm 9 chục và 8 đơn vị.

Do đó: 98 = 90 + 8.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống từ trái sang phải lần lượt là 90 và 8.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Số gồm 6 chục và 8 đơn vị được viết là 
Đáp án
Số gồm 6 chục và 8 đơn vị được viết là 
Phương pháp giải :
Để viết số có hai chữ số, ta viết số chục rồi viế đến số đơn vị.
Lời giải chi tiết :

Số gồm 6 chục và 8 đơn vị được viết là 68.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 68.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Chọn dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm:

39 … 51
A. <
B. >
C. =
Đáp án
A. <
Phương pháp giải :

Áp dụng cách so sánh các số có hai chữ số:

+ Đầu tiên, ta so sánh số chục: Số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số chục thì mới xét số đơn vị: Số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu hai số có cùng số chục và số đơn vị thì hai số đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

Xét số chục của hai số 39 và 51 ta có: 3 < 5.

Do đó: 39 < 51.

Chọn A.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất
Tìm số bé nhất trong các số dưới đây.
A. 87
B. 45
C. 82
D. 29
Đáp án
D. 29
Phương pháp giải :

So sánh các số đã cho dựa vào kiến thức về so sánh các số có hai chữ số, từ đó tìm được số bé nhất trong các số đã cho.

* Cách so sánh các số có hai chữ số:

+ Đầu tiên, ta so sánh số chục: Số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số chục thì mới xét số đơn vị: Số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu hai số có cùng số chục và số đơn vị thì hai số đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết :

So sánh các số đã cho ta có:  29 < 45 < 82 < 87.

Vậy số bé nhất trong các số đó là 29.

Chọn D.

Câu 10 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng
Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
 
52
90
99
18
Đáp án
99
90
52
18
Phương pháp giải :

- So sánh các số có hai chữ số theo quy tắc:

+ Đầu tiên, ta so sánh số chục: Số nào có số chục lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu cùng số chục thì mới xét số đơn vị: Số nào có số đơn vị lớn hơn thì số đó lớn hơn.

+ Nếu hai số có cùng số chục và số đơn vị thì hai số đó bằng nhau.

- Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết :

So sánh các số đã cho ta có:

99 > 90 > 52 > 18.

Vậy các số đã cho được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:

99 ; 90 ; 52 ; 18.

Câu 11 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Trong bình hoa trên có bông hoa ghi số lớn hơn 60, có bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.
Đáp án
Trong bình hoa trên có bông hoa ghi số lớn hơn 60, có bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.
Phương pháp giải :

Quan sát các số trên bông hoa, so sánh các số, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

* Cách so sánh các số có hai chữ số:

- Số nào có chữ số hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu hai số có chữ số hàng chục bằng nhau thì so sánh chữ số hàng đơn vị, số nào có chữ số hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết :

- Những bông hoa ghi số lớn hơn 60 là 69; 89.

- Những bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60 là 51; 58.

Vậy trong bình hoa có 2 bông hoa ghi số lớn hơn 60, có 2 bông hoa ghi số vừa lớn hơn 50 vừa bé hơn 60.

Câu 12 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Điền số thích hợp vào ô trống.
Cho ba thẻ số như sau:

Từ ba thẻ số đã cho, ta ghép được tất cả

số có hai chữ số.
Đáp án
Cho ba thẻ số như sau:

Từ ba thẻ số đã cho, ta ghép được tất cả

số có hai chữ số.
Phương pháp giải :
Chọn 1 chữ số làm số chỉ số chục rồi chọn tiếp 1 chữ số (khác chữ số vừa chọn) để làm số chỉ số đơn vị.
Lời giải chi tiết :

Chọn chữ số 3 làm số chỉ số chục thì có 2 số là 35 và 38.

Chọn chữ số 5 làm số chỉ số chục thì có 2 số là 53 và 58.

Chọn chữ số 8 làm số chỉ số chục thì có 2 số là 83 và 85.

Do đó, từ 3 thẻ số đã cho ta lập được 6 số có hai chữ số là 35; 38; 53; 58; 83; 85.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 6.

close