Trắc nghiệm Bài 24. Khái quát về sinh sản ở sinh vật - Sinh 11 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Đặc điểm nào sau đây không thuộc sinh sản vô tính?

 • A
  Cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.
 • B
  Tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi.
 • C
  Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.
 • D
  Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.
Câu 2 :

Trong các hình thức sinh sản dưới đây, đâu không phải ví dụ về sinh sản vô tính?

 • A
  Sinh sản bằng bào tử của rêu.
 • B
  Sinh sản bằng hạt ở cây lúa.
 • C
  Sinh sản bằng củ ở gừng.
 • D
  Sinh sản bằng thân rễ ở cây rau má.
Câu 3 :

Một trùng giày sinh sản bằng cách tự phân chia thành hai tế bào con. Quá trình này được gọi là

 • A
  mọc chồi.
 • B
  tái sinh.
 • C
  phân đôi.
 • D
  nhân giống.
Câu 4 :

Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản vô tính ở thực vật?

 • A
  Cây cỏ gấu non phát triển từ rễ củ.
 • B
  Cây dương xỉ non phát triển từ bào tử.
 • C
  Cây sắn dây phát triển từ một đoạn thân.
 • D
  Cây táo non phát triển từ hạt.
Câu 5 :

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể….?

 • A
  sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • B
  luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • C
  sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • D
  luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
Câu 6 :

Quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?

 • A
  Đài hoa.
 • B
  Tràng hoa.
 • C
  Nụ hoa.
 • D
  Bầu nhụy.
Câu 7 :

Những kiểu sinh sản của hình thức sinh sản vô tính ở động vật là?

 • A
  Phân đôi, nảy mầm, phân mảnh, trinh sinh
 • B
  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
 • C
  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, phân sinh
 • D
  Phân đôi, nảy mầm, phân mảnh, phân sinh
Câu 8 :

Hình thức sinh sản ở động vật hay thực vật sẽ phức tạp hơn?

 • A
  Động vật
 • B
  Thực vật
 • C
  Bằng nhau
 • D
  Không kết luận được
Câu 9 :

Chúng ta có thể nhân giống cây khoai tây bằng bộ phận nào của cây?

 • A
 • B
  Thân củ
 • C
  Hạt giống
 • D
  Rễ
Câu 10 :

Ở sinh vật có mấy kiểu sinh sản?

 • A
  Sinh con và sinh trứng
 • B
  Sinh sản hoàn toàn và bán hoàn toàn
 • C
  Sinh sản cơ học và hóa học
 • D
  Sinh sản vô tính và hữu tính
Câu 11 :

Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,... người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?

 • A
  Thời gian ra rễ của các cây trên rất chậm.
 • B
  Những cây đó có giá trị kinh tế cao.
 • C
  Cành của các cây đó quá to nên không giâm cành được.
 • D
  Khả năng vận chuyển các chất dinh dưỡng của các cây này kém vì mạch gỗ nhỏ.
Câu 12 :

Sinh sản là gì?

 • A
  Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của loài.
 • B
  Quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển kế tục của loài.
 • C
  Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự tồn tại vĩnh viễn của loài.
 • D
  Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự tiến hóa của loài.
Câu 13 :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A
  cần 2 cá thể
 • B
  không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • C
  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D
  chỉ cần giao tử cái
Câu 14 :

Sinh sản hữu tính là?

 • A
  Hình thức sinh sản có sự kết hợp của cả giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử
 • B
  Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử cái và giao tử cái để tạo thành hợp tử
 • C
  Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử đực và 2 giao đực cái để tạo thành hợp tử
 • D
  Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử đực và 1 giao tử cái để tạo thành hợp tử
Câu 15 :

Dựa vào sự tham gia của yếu tố đực và yếu tố cái, sinh sản được phân thành

 • A
  2 loại.
 • B
  3 loại.
 • C
  4 loại.
 • D
  5 loại.
Câu 16 :

Trong thực tiễn, cây ăn quả lâu năm thường được nhân giống bằng phương pháp chiết cành vì

 • A
  dễ trồng và tốn ít công chăm sóc.
 • B
  dễ nhân giống, nhanh và nhiều.
 • C
  để tránh sâu, bệnh gây hại.
 • D
  giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.
Câu 17 :

Đâu là một mục đích của sinh sản?

 • A
  đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
 • B
  duy trì sự phát triển của sinh vật.
 • C
  đáp ứng nhu cầu năng lượng của sinh vật.
 • D
  giữ cho cá thể sinh vật tồn tại.
Câu 18 :

 Hoa lưỡng tính là?

 • A
  hoa có đài, tràng và nhụy hoa.
 • B
  hoa có nhị và nhụy hoa.
 • C
  hoa có đài, tràng và nhị hoa.
 • D
  hoa có đài và tràng hoa.
Câu 19 :

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

 • A
  sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • B
  luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • C
  sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • D
  luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
Câu 20 :

Sinh sản vô tính ở thực vật có hình thức nào?

 • A
  Phân tách
 • B
  Sinh sản sinh dưỡng
 • C
  Nảy chồi
 • D
  Phân mảnh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đặc điểm nào sau đây không thuộc sinh sản vô tính?

 • A
  Cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.
 • B
  Tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi.
 • C
  Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.
 • D
  Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đặc điểm sinh sản vô tính:

Cơ thể con sinh ra hoàn toàn giống nhau và giống cơ thể mẹ ban đầu.

Tạo ra số lượng lớn con cháu trong một thời gian ngắn.

Tạo ra các cá thể thích nghi tốt với môi trường sống ổn định.

Lời giải chi tiết :

Đặc điểm: tạo ra cá thể mới rất đa dạng về các đặc điểm thích nghi không thuộc sinh sản vô tính.

Câu 2 :

Trong các hình thức sinh sản dưới đây, đâu không phải ví dụ về sinh sản vô tính?

 • A
  Sinh sản bằng bào tử của rêu.
 • B
  Sinh sản bằng hạt ở cây lúa.
 • C
  Sinh sản bằng củ ở gừng.
 • D
  Sinh sản bằng thân rễ ở cây rau má.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sinh sản bằng hạt ở cây lúa không phải là sinh sản vô tính

Lời giải chi tiết :

Sinh sản bằng hạt ở cây lúa.

Câu 3 :

Một trùng giày sinh sản bằng cách tự phân chia thành hai tế bào con. Quá trình này được gọi là

 • A
  mọc chồi.
 • B
  tái sinh.
 • C
  phân đôi.
 • D
  nhân giống.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Một trùng giày sinh sản bằng cách tự phân chia thành hai tế bào con. Quá trình này được gọi là phân đôi.

Lời giải chi tiết :

Phân đôi

Câu 4 :

Trường hợp nào sau đây không phải là sinh sản vô tính ở thực vật?

 • A
  Cây cỏ gấu non phát triển từ rễ củ.
 • B
  Cây dương xỉ non phát triển từ bào tử.
 • C
  Cây sắn dây phát triển từ một đoạn thân.
 • D
  Cây táo non phát triển từ hạt.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cây táo non phát triển từ hạt không phải là sinh sản vô tính

Lời giải chi tiết :

Cây táo non phát triển từ hạt.

Câu 5 :

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể….?

 • A
  sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • B
  luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • C
  sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • D
  luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Lời giải chi tiết :

Sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 6 :

Quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?

 • A
  Đài hoa.
 • B
  Tràng hoa.
 • C
  Nụ hoa.
 • D
  Bầu nhụy.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Quả được hình thành từ bầu nhụy

Lời giải chi tiết :

Bầu nhụy.

Câu 7 :

Những kiểu sinh sản của hình thức sinh sản vô tính ở động vật là?

 • A
  Phân đôi, nảy mầm, phân mảnh, trinh sinh
 • B
  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh
 • C
  Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, phân sinh
 • D
  Phân đôi, nảy mầm, phân mảnh, phân sinh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Những kiểu sinh sản của hình thức sinh sản vô tính ở động vật là: phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

Lời giải chi tiết :

Phân đôi, nảy chồi, phân mảnh, trinh sinh

Câu 8 :

Hình thức sinh sản ở động vật hay thực vật sẽ phức tạp hơn?

 • A
  Động vật
 • B
  Thực vật
 • C
  Bằng nhau
 • D
  Không kết luận được

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Hình thức sinh sản ở động vật sẽ phức tạp hơn

Lời giải chi tiết :

Động vật

Câu 9 :

Chúng ta có thể nhân giống cây khoai tây bằng bộ phận nào của cây?

 • A
 • B
  Thân củ
 • C
  Hạt giống
 • D
  Rễ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chúng ta có thể nhân giống cây khoai tây bằng thân củ của cây

Lời giải chi tiết :

Thân củ.

Câu 10 :

Ở sinh vật có mấy kiểu sinh sản?

 • A
  Sinh con và sinh trứng
 • B
  Sinh sản hoàn toàn và bán hoàn toàn
 • C
  Sinh sản cơ học và hóa học
 • D
  Sinh sản vô tính và hữu tính

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Ở sinh vật có 2 kiểu sinh sản: Sinh sản vô tính và hữu tính

Lời giải chi tiết :

Sinh sản vô tính và hữu tính

Câu 11 :

Vì sao khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,... người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành?

 • A
  Thời gian ra rễ của các cây trên rất chậm.
 • B
  Những cây đó có giá trị kinh tế cao.
 • C
  Cành của các cây đó quá to nên không giâm cành được.
 • D
  Khả năng vận chuyển các chất dinh dưỡng của các cây này kém vì mạch gỗ nhỏ.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Khi nhân giống cam, chanh, bưởi, hồng xiêm,... người ta thường chiết cành mà không sử dụng phương pháp giâm cành vì thời gian ra rễ của các cây trên rất chậm.

Lời giải chi tiết :

A. Thời gian ra rễ của các cây trên rất chậm.

Câu 12 :

Sinh sản là gì?

 • A
  Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển của loài.
 • B
  Quá trình tạo ra những cá thể mới bảo đảm sự phát triển kế tục của loài.
 • C
  Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự tồn tại vĩnh viễn của loài.
 • D
  Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự tiến hóa của loài.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sinh sản là gì quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự tồn tại vĩnh viễn của loài.

Lời giải chi tiết :

C. Quá trình tạo ra những cá thể mới đảm bảo sự tồn tại vĩnh viễn của loài.

Câu 13 :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản

 • A
  cần 2 cá thể
 • B
  không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • C
  có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái
 • D
  chỉ cần giao tử cái

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

Lời giải chi tiết :

B. không có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái

Câu 14 :

Sinh sản hữu tính là?

 • A
  Hình thức sinh sản có sự kết hợp của cả giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử
 • B
  Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử cái và giao tử cái để tạo thành hợp tử
 • C
  Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử đực và 2 giao đực cái để tạo thành hợp tử
 • D
  Hình thức sinh sản có sự kết hợp của 2 giao tử đực và 1 giao tử cái để tạo thành hợp tử

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của cả giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử

Lời giải chi tiết :

A. Hình thức sinh sản có sự kết hợp của cả giao tử đực và giao tử cái để tạo thành hợp tử

Câu 15 :

Dựa vào sự tham gia của yếu tố đực và yếu tố cái, sinh sản được phân thành

 • A
  2 loại.
 • B
  3 loại.
 • C
  4 loại.
 • D
  5 loại.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào sự tham gia của yếu tố đực và yếu tố cái, sinh sản được phân thành sinh sản vô tính và hữu tính

Lời giải chi tiết :

Dựa vào sự tham gia của yếu tố đực và yếu tố cái, sinh sản được phân thành 2 loại.

Câu 16 :

Trong thực tiễn, cây ăn quả lâu năm thường được nhân giống bằng phương pháp chiết cành vì

 • A
  dễ trồng và tốn ít công chăm sóc.
 • B
  dễ nhân giống, nhanh và nhiều.
 • C
  để tránh sâu, bệnh gây hại.
 • D
  giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Trong thực tiễn, cây ăn quả lâu năm thường được nhân giống bằng phương pháp chiết cành vì giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

Lời giải chi tiết :

D. giúp rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

Câu 17 :

Đâu là một mục đích của sinh sản?

 • A
  đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.
 • B
  duy trì sự phát triển của sinh vật.
 • C
  đáp ứng nhu cầu năng lượng của sinh vật.
 • D
  giữ cho cá thể sinh vật tồn tại.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Mục đích của sinh sản là đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

Lời giải chi tiết :

A. đảm bảo sự phát triển liên tục của loài.

Câu 18 :

 Hoa lưỡng tính là?

 • A
  hoa có đài, tràng và nhụy hoa.
 • B
  hoa có nhị và nhụy hoa.
 • C
  hoa có đài, tràng và nhị hoa.
 • D
  hoa có đài và tràng hoa.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hoa lưỡng tính là: hoa có nhị và nhụy hoa.

Lời giải chi tiết :

B. hoa có nhị và nhụy hoa.

Câu 19 :

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể

 • A
  sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • B
  luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • C
  sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • D
  luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Lời giải chi tiết :

C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.

Câu 20 :

Sinh sản vô tính ở thực vật có hình thức nào?

 • A
  Phân tách
 • B
  Sinh sản sinh dưỡng
 • C
  Nảy chồi
 • D
  Phân mảnh

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Sinh sản vô tính ở thực vật có hình thức: Nảy chồi

Lời giải chi tiết :

C. Nảy chồi

close