Quảng cáo
  • Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

    I - Gợi dẫn 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Anh em Lưu, Quan, Trương lúc này mới khởi nghiệp, chưa có đất dung thân và dựng nghiệp nên phải sang nương nhờ Tào Tháo

    Xem lời giải
  • Quảng cáo