Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Tóm tắt mục I. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

Quảng cáo

I. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

1. Khó khăn

- Ngoại xâm và nội phản

+ Miền Bắc (từ vĩ tuyến 16 trở ra): 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào nước ta theo sau là các đảng phái tay sai như: Việt Nam Quốc dân Đảng (Việt Quốc), Việt Nam cách mạng đồng chí hội (Việt Cách) hòng giành lại chính quyền.

+ Miền Nam (từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam): Quân Anh kéo vào, dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta. Lợi dụng tình hình, bọn phản động ngóc đầu dậy làm tay sai cho Pháp chống phá cách mạng.

+ Trên cả nước còn 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp, theo lệnh Anh chống cách mạng.

- Chính trị: Chính quyền cách mạng vừa mới thành lập, chưa được củng cố, lực lượng vũ trang còn non yếu.

- Kinh tế:

+ Kinh tế nông nghiệp lạc hâu, bị chiến tranh tàn phá nặng nề;

+ Lũ lụt, hạn hán, thiên tai, mất mùa diễn ra liên miên gây nhiều thiệt hại.

+ Nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản Pháp. Các cơ sở công nghiệp của ta chư kịp phục hồi sản xuất. Hàng hóa khan hiếm, giá cả tăng vọt, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Nhân dân Việt Nam đói khổ do hậu quả của nạn đói năm 1945

- Tài chính:

+ Ngân sách Nhà nước trống rỗng.

+ Chính quyền cách mạng chưa quản lí được Ngân hàng Đông Dương.

+ Quân Trung Hoa Dân quốc tung ra thị trường các loại tiền đã mất giá, làm cho nền tài chính nước ta thêm rối loạn.

- Văn hóa: Tàn dư văn hóa lạc hậu của chế độ thực dân, phong kiến để lại hết sức nặng nề, hơn 90% dân số không biết chữ.

=> Đất nước đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Video tư liệu về Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945


2. Thuận lợi

- Nhân dân đã giành quyền làm chủ, được hưởng quyền lợi do chính quyền cách mạng mang lại nên phấn khởi và gắn bó với chế độ.

- Cách mạng nước ta có Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng suốt lãnh đạo.

- Hệ thống Xã hội chủ nghĩa đang hình thành, phong trào cách mạng thế giới phát triển.

- Phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ phát triển ở nhiều nước tư bản.

ND chính

Trong hơn năm đầu sau khi Cách mạng thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước muôn vàn khó khăn "ngàn cân treo sợi tóc". Đòi hỏi Đảng ta phải có cách giải quyết thích hợp, nhanh chóng mà vẫn giữ vững độc lập dân tộc.

 

Sơ đồ tư duy Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

 

 

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close