Thử tài bạn trang 45 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 2

Giải bài tập Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết và biểu diễn lên trục số tập nghiệm của các bất phương trình sau:

\(\eqalign{  & a)\,\,x <  - 3  \cr  & b)\,\,x \ge  - 1 \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(x < -3\)

Tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}x|x <  - 3\} \)

Tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau:

 

b) \(x ≥ -1\)

Tập nghiệm của bất phương trình là \({\rm{\{ }}x|x \ge  - 1\} \)

Tập nghiệm này được biểu diễn trên trục số như sau:

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: 1. Bất phương trình một ẩn
Gửi bài