Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 133 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Ta đã làm gì để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 132, 133 để trả lời. 

Lời giải chi tiết

- Sau khi rút khỏi Hà Nội, cơ quan đầu não của Đảng được chuyển lên Việt Bắc để bào toàn lực lượng.

- Đảng và Chính phủ đã lãnh đạo nhân dân cả nước xây dựng lực lượng kháng chiến về mọi mặt:

+ Về chính trị:

   ● Thành lập Ủy ban kháng chiến hành chính, thực hiện nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc.

   ● Thành lập Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt) để mở rộng và tập hợp lực lượng.

+ Về kinh tế: đề ra các chính sách nhằm duy trì, phát triển sản xuất, trước hết là sản xuất lương thực.

+ Về quân sự: tăng cường tuyển chọn binh lính tham gia nhập ngũ chiến đấu.

+ Về văn hóa: tăng cường và phát triển phong trào bình dân học vụ. Duy trì giảng dạy và học tập ở các bậc học trong hoàn cảnh chiến tranh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close