Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

a. Sự thành lập

- Năm 1924 tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ thành các chiến sĩ cách mạng. Sau khi đào tạo xong những cán bộ cách mạng này sẽ bí mật về nước để truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân. Một số được cử đi học tại trường Đại học phương Đông ở Mátxcơva (Liên Xô) và trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc).

- Tháng 2/1925, chọn một số thanh niên trong Tâm tâm xã lập ra Cộng sản đoàn.

- Tháng 6/1925, Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập, nhằm “tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và tay sai để tự cứu lấy mình”. Cơ quan cao nhất là Tổng bộ, trong đó có Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn, trụ sở đặt tại Quảng Châu.

 b. Hoạt động

- Báo Thanh niên là cơ quan ngôn luận của Hội, ra số đầu tiên ngày 21/6/1925.

- Năm 1927: Tác phẩm “Đường Kách mệnh”, trang bị lý luận cách mạng giải phóng dân tộc cho cán bộ Hội nhằm tuyên truyền cho giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân.

- Năm 1927, Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước: các kỳ bộ Trung, Bắc, Nam. Năm 1928 Hội có gần 300 hội viên, đến 1929 có khoảng 1700 hội viên và có cơ sở trong Việt kiều ở Xiêm (Thái Lan).

- Năm 1928, Hội có chủ trương “vô sản hóa”, đưa cán bộ cách mạng vào ăn ở, làm việc cùng công nhân để tuyên truyền vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho giai cấp công nhân.

- Năm 1929, bãi công của công nhân nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi (Vinh), nhà máy AVIA (Hà Nội), hãng buôn Sác-ne, hãng dầu Hải Phòng…, có sự liên kết giữa các ngành và các địa phương thành phong trào chung.

c. Vai trò của Hội VNCMTN đối với việc thành lập Đảng

- Chuẩn bị về mặt tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Đưa chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào phong trào công nhân => thúc đẩy phong trào công nhân và phong trào yêu nước phát triển.

- Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là tiền thân của Đảng vô sản.

2. Tân Việt Cách mạng đảng

a) Sự thành lập

- Ngày 14-7-1925, một số nhà tù chính trị ở Trung Kì như Lê Văn Huân, Nguyễn Đình Kiên v.v. cùng một nhóm sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội lập ra Hội Phục Việt, sau đổi thành Hội Hưng Nam,… 

- Ngày 14-7-1928, quyết định đổi tên thành Tân Việt Cách mạng đảng (Đảng Tân Việt).

b) Quá trình hoạt động và phân hóa

- Đảng tập hợp những trí thức và thanh niên tiểu tư sản yêu nước, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.

- Đảng chủ trương lãnh đạo quần chúng ở trong nước và liên lạc với các dân tộc bị áp bức trên thế giới để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, nhằm thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái.

- Đảng Tân Việt ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên phát triển mạnh, nên tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc và đường lối của Hội VNCMTN có sức cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến của Đảng Tân Việt.

- Một số đảng viên tiên tiến đã sớm gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên. Số đảng viên tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị để tiến tới thành lập một chính đảng cách mạng theo tư tưởng Nguyễn Ái Quốc và học thuyết Mác- Lênin.

3. Việt Nam Quốc dân đảng

a. Thành lập

- Từ cơ sở hạt nhân đầu tiên là Nam đồng thư xã, ngày 25/12/1927 Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính thành lập VNQDĐ.

- Đây là chính đảng theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản, đại biểu cho tư sản dân tộc Việt Nam.

b. Chương trình hành động

- Chương trình hành động: “Tự do – Bình đẳng – Bác Ái”. Được chia thành 4 thời kỳ: cổ động, bãi công, đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

- Chủ trương: tiến hành cách mạng bằng bạo lực, giác ngộ lực lượng binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

- Địa bàn hoạt động: chủ yếu ở Bắc Kỳ còn ở Trung Kỳ và Nam Kỳ không đáng kể.

c. Hoạt động

- Tháng 2/1929, VNQDĐ tổ chức ám sát trùm mộ phu Ba danh ở Hà Nội, và bị Pháp khủng bố dã man.

- Bị động, lãnh đạo chủ chốt của VNQDĐ quyết định dốc hết lực lượng thực hiện cuộc bạo động cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”.

- Ngày 9/2/1930 khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình… ở Hà Nội có đánh bom phối hợp. Tuy nhiên thất bại nhanh chóng và bị thực dân Pháp đàn áp dã man.

=> Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng thất bại nhanh chóng, song đã cổ vũ lòng yêu nước, chí căm thù của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp và tay sai. Hành động yêu nước, tấm gương hi sinh của các chiến sĩ Yên Bái là sự nối tiếp truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải