Môn Tin học 12 Kết nối tri thức gồm 2 cuốn sách: Định hướng khoa học máy tính và Định hướng tin học ứng dụng. Giải sách Tin học 12 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk tin học