Môn Công nghệ 12 Kết nối tri thức gồm 2 cuốn sách: Công nghệ điện – điện tử, Công nghệ Lâm nghiệp – Thủy sản. Giải sách Công nghệ 12 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

CÔNG NGHỆ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP – THỦY SẢN