Pháp luật thời Trần

Tóm tắt mục 3. Pháp luật thời Trần. Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành bộ luật mới gọi là Quốc triều hình luật.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Pháp luật thời Trần

- Nhà nước chú trọng sửa sang luật pháp, ban hành Quốc triều hình luật.

- Nội dung:

+ Bảo vệ vua, giai cấp thống trị.

+ Xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản.

+ Quy định cụ thể việc mua bán ruộng đất.

- Đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo.

- Đặt chuông tại điện Long Trì để dân kêu oan.

=> So với thời Lý, thời Trần đã có những tiến bộ nhất định trong luật pháp và việc quản lí đất nước.

ND chính

Nét chính về pháp luật thời Trần.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Pháp luật thời Trần

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close