Quảng cáo
 • pic

  Bài 22: Tre, mây, song trang 42

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 22: Tre, mây, song trang 42, 43 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • pic

  Bài 23: Săt, gang, thép trang 43

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 23: Săt, gang, thép trang 43, 44, 45 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng trang 45

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 24: Đồng và hợp kim của đồng trang 45, 46, 47 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • pic

  Bài 25: Nhôm trang 47

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 25: Nhôm trang 47 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • pic

  Bài 26: Đá vôi trang 48

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 26: Đá vôi trang 48 BT Khoa học 5. Câu 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • pic

  Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 27: Gốm xây dựng: Gạch, ngói trang 49, 50 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • pic

  Bài 28: Xi măng trang 51

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 28: Xi măng trang 51 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • pic

  Bài 29: Thủy tinh trang 53

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 29: Thủy tinh trang 53 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • pic

  Bài 30: Cao su trang 54

  Giải câu 1, 2, 3 Bài 30: Cao su trang 54 VBT Khoa học 5. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 • pic

  Bài 31: Chất dẻo trang 55

  Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 31: Chất dẻo trang 55, 56 VBT Khoa học 5. Câu 1: Hoàn thành bảng sau

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài