Quảng cáo
 • Dạng 1. Nhận biết hình có trục đối xứng

  Hình có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

  Xem lời giải
 • Dạng 2. Nhận biết hình có tâm đối xứng

  Những hình có một điểm O sao cho khi quay nửa vòng quanh điểm O ta được vị trí mới của hình chồng khít với vị trí ban đầu (trước khi quay) thì được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Dạng 3. Vẽ hình có trục đối xứng, tâm đối xứng

  1. Trục đối xứng: Hình có một đường thẳng d chia hình thành hai phần mà khi ta “gấp” hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau là hình có trục đối xứng và đường thẳng d là trục đối xứng của nó.

  Xem lời giải