Những biến đổi trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục 3. Những biến đổi trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 3

3. Những biến đổi trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

- Từ năm 1897, thực dân Pháp bắt tay vào công cuộc khai thác thuộc địa quy mô, có hệ thống trên toàn cõi Đông Dương.

=> Việt Nam dần dần trở thành một nước nửa thuộc địa nửa phong kiến và biến thành nơi cung cấp sức người, sức của rẻ mạt cho Pháp.

- Công cuộc khai thác thuộc địa của Pháp cũng làm nảy sinh những nhân tố mới, ngoài ý muốn của chúng, như:

+ Sự du nhập của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa vào Việt Nam.

+ Xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới (công nhân, tư sản, tiểu tư sản).

- Bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hóa, đã đóng một vai trò khá quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu dân chủ tư sản ở Việt Nam hồi đầu thế kỉ XX.

ND chính

Nội dung cơ bản về những biến đổi trong đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close