Ngữ pháp: Unit 13 Where's my book

1. Phân biệt khi dùng “here” và “there" Ta dùng "here" chỉ nơi người nói hoặc người viết ở gần sát bên còn "there" chỉ nơi khác hoặc ở xa người nói hoặc người viết.

Quảng cáo

1. Phân biệt khi dùng “here” và “there"

Ta dùng "here" chỉ nơi người nói hoặc người viết ở gần sát bên, còn "there" chỉ nơi khác hoặc ở xa người nói hoặc người viết.     

Những giới từ nơi chốn thường được sử dụng cho mẫu câu trên là: in (trong), at (ở, tại), on (trên), above (ở phía trên), under (dưới), behind (đằng sau), beside (bên cạnh),...

Ex: Where is the ball?

(Quả bóng ở đâu?)

It's on the table.

(Nó ở trên bàn.)

Ở cấu trúc hỏi phía trên, các em có thể thay “the” bằng tính từ sở hữu (my, your, her, his,...) để hỏi về cái gì thuộc của ai đó ở đâu như sau:                                                                                                 

Where’s + tính từ sở hừu + danh từ số ít?

(...của ai đó ở đâu?)

Ex: Where is my book?

(Quyển sách của tôi ở đâu?)

It's on the bed.

(Nó ở trên giường.)

2. Còn khi chúng ta muốn hỏi nhiều đồ vật ở vị trí nào (ở đâu), ta thường dùng cấu trúc sau:

Where are the + danh từ số nhiều?

( Những ...ở đâu?)

Danh từ số nhiều là danh từ chỉ hai người (nhiều người) hay hai vật (nhiều vật) trở lên.

- Và để trả lời cho câu hỏi trên, chúng ta sử dụng mẫu câu sau:

They’re... + giới từ + ...

(Chúng ở....)

They’re là dạng viết tắt của They are.

Ex: Where are the chairs?

(Những chiếc ghế ở đâu?)

They are near the table.

(Chúng ở cạnh (kế bên) bàn.)

Ở cấu trúc hỏi phía trên, các em có thể thay “the” bằng tính từ sở hữu (my, your, her, his,...) để hỏi về cái gì thuộc của ai đó ở đâu như sau:

Where are + tính từ sở hữu + danh từ số nhiều?

(Những cái gì của ai đó ở đâu?)

Ex: Where are my books?

(Những quyển sách của tôi ở đâu?)

They are on the table.

(Chúng ở trên cái bàn.)

3. Đổi danh từ số ít sang danh từ số nhiều:

a) danh từ số nhiều = danh từ số ít+ -s

Ex: room -> rooms (những căn phòng), chair -> chairs (những cái ghế)

b) danh từ số nhiều = danh từ số ít + -es

Đối với các danh từ tận cùng bằng s, ch, sh, ss, z và một số hiếm danh từ tận cùng bằng o.

Ex: bus -> buses (những chiếc xe buýt)

watch -> watches (những chiếc đồng hồ đeo tay)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close