Quảng cáo
  • Bình giảng bài Ngóng gió đông của Nguyễn Đình Chiểu.

    Đây là bài thơ trong tác phẩm Ngư Tiều y thuật vấn đáp của Nguyễn Đình Chiểu. Xúc cảnh là lời ngâm của Đường Nhập Môn, một kẻ sĩ đi học nghề thuốc để cứu đời nhưng không gặp thời và đành ngậm ngùi nhìn cảnh nước mất nhà tan.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo