Quảng cáo
  • Bài 1. Nhập môn Hóa Học

    Hầu hết mọi thứ xung quanh chúng ta đều liên quan đến hóa học. Quan sát Hình 1.1, hãy chỉ ra các đơn chất và hợp chất. Viết công thức hóa học của chúng Quan sát Hình 1.2, cho biết ba thể của bromine tương ứng với mỗi hình (a), (b) và (c). Sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ trật tự trong cấu trúc của ba thể này

    Xem lời giải
  • Quảng cáo