Quảng cáo
  • Bài 1. Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên

    Môn Khoa học tự nhiên là môn học về các sự vật và hiện tượng trong thế giới tự. Sắp xếp nội dung các thông tin khi nghiên cứu sự hòa tan của một số chất rắn theo. Quan sát Hình 1.2 và cho biết hiện tượng nào là hiện tượng tự nhiên thông thường trên. Em hãy tìm hiểu và cho biết cách phòng chống và ứng phó của con người trước thảm họa .

    Xem lời giải
  • Quảng cáo