Lý thuyết Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Lý thuyết Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Quảng cáo

I. Nguyễn Ái Quốc ở Pháp (1917-1923)

- Sơ lược về quãng đời hoạt động của Nguyễn Ái Ọuốc từ nhỏ đến năm 1918:

+ Ngày-tháng-nãm sinh, quê quán, gia đình, năm 1904-1905 ở Huế, năm 1911 dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết), vào Sài Gòn.

+ Ngày 5-6-1911, từ Cảng Nhà Rồng, Nguyễn Ái Quốc làm phụ bếp trên tàu Đô đốc Amiran Latusơ Tơrêvin và bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm, hoà mình vào cuộc sống lao động, đấu tranh của công nhân và nhân lân lao động Pháp để tìm đường cứu nước.

+ Từ 1911-1917, Người đã đến nhiều nước ở châu Âu, châu Phi và châu Mĩ.

+ Cuối năm 1917, Người trở lại nước Pháp.

- Tháng 6-1919. Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp gửi tới Hội nghị Véc-xai bản yêu sách đòi chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

- Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba.

- Tháng 12-1920, tại Đại hội cùa Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành Ọuốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

=> Như vậy, Nguyền Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước: Kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa Mác - Lê-nin.

- Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc.

- Năm 1922, ra báo “Le Paria” (Người cùng khổ) - vạch trần chính sách đàn áp. bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc, góp phần thức tỉnh các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng.

- Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và viết cuốn sách “Bản án chế độ thực dân Pháp”. Những sách báo này đã được bí mật chuyển về Việt Nam.

II. Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô (1923 – 1924)

 

- Tháng 6-1923, Nguyễn Ái Ọuốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân, sau đó ở lại Liên Xô vừa nghiên cứu vừa học tập.

- Năm 1924, tại Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V, Nguyễn Ái Quốc đã đọc tham luận về nhiệm vụ cách mạng ở các nước thuộc địa và mối quan hệ giữa cách mạng các nước thuộc địa với phong trào công nhân ở các nước đế quốc

- Những quan điếm cơ bản về chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa và cách mạng vô sản mà Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận được dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là bước chuẩn bị về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

III. Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc (1924-1925)

 

- Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Ọuốc). Người đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam và thanh niên yêu nước mới sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, trong đó có tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt.

- Người đã sáng lập ra báo Thanh niên, trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị để đào tạo cán bộ cách mạng. Các bài giảng cùa Nguyễn Ái Quốc đã được tập hợp và in thành sách Đường cách mệnh (1927), nêu ra phương hướng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

- Năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành phong trào “vô sản hóa”, góp phần thực hiện việc kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thúc đẩy nhanh sự hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Tác dụng và ý nghĩa của những hoạt động trên:

- Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển về chất.

- Bước chuẩn bị về tổ chức cho thành lập chính đảng cùa giai cấp vô sản Việt Nam.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close