Lesson 1 - Unit 4 trang 24,25 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 1: Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại).a) Who's that? Đó là ai?It's Tony. Đó là Tony.b) Who's that? Đó là ai?It's Mr Loc. Đó là thầy Lộc.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lesson 1 (Bài học 1)

1

Bài 1: Look, listen and repeat.

(Nhìn, nghe và đọc lại).

a)   Who's that? - It's Tony.

b)   Who's that? - It's Mr Loc.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a) Đó là ai? Đó là Tony.

b) Đó là ai? Đó là thầy Lộc.

2

Bài 2: Point and say

(Chỉ vào và nói).

Lời giải chi tiết:

a)   Who's that? - It's Mr Loc.

b)  Who's that? - It's Miss Hien.

c)   Who's that? - It's Mary.

Tạm dịch:

a) Đó là ai? Đó là thầy Lộc.

b) Đó là ai? Đó là cô Hiền.

c) Đó là ai? Đó là Mary.

3

Bài 3: Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói).

Who's that?

It's Mr Loc.

Who's that?

It's Miss Hien.

Who's that?

It's Mary.

Who's that?

It's Nam. 

Who's that?

It's Mai.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Đó là ai?

Đó là thầy Lộc.

Đó là ai?

Đó là cô Hiền.

Đó là ai?

Đó là Mary.

Đó là ai?

Đó là Nam.

Đó là ai?

Đó là Mai.

Câu 4

Bài 4: Listen and tick. 

(Nghe và đánh dấu chọn).

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Nam: Who's that?

    Mai: It's Tony.

2.  And who's that?

    Mai: It's Mr Loc.

Lời giải chi tiết:

1. b           2. a

Câu 5

Bài 5:  Read and write

(Đọc và viết).

Lời giải chi tiết:

1. A: Who’s that?

    B: It's Tony.

2. A: And who’s that?

    B: It's Mr Loc.

Tạm dịch:

1. Đó là ai? Đó là Tony.

2. Và đó là ai? Đó là thầy Lộc.

Câu 6

Bài 6: Let’s write

(Chúng ta cùng viết).

Lời giải chi tiết:

1.  It's Tony.

(Đó là Tony.)

2.  It's Mary.

(Đó là Mary.)

3.  It's Peter.

(Đó là Peter.)

4.  It's Linda.

(Đó là Linda.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close