Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kì trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Giải bài tập Bài 3 trang 220 SGK Lịch sử 12

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liên hệ, tổng hợp lại những kiến thức đã học để lập bảng.

Lời giải chi tiết

Thời kỳ

Thời gian

Sự kiện tiêu biểu

Từ 1919 đến 1930

6 - 1925

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thành lập

Năm 1929

Xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản: Đông Dương Cộng sản đảng, Đông DươngCộng sản liên đoàn, An Nam Cộng sản đảng

Đầu năm 1930

 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Từ 1930 đến 1945

1930 - 1931

10 - 1930

Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

3 - 1935

Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương

7 - 1936

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

11 - 1939

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

5 - 1941

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

8 - 1945

Thắng lợi Cách mạng tháng Tám

2 - 1951

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Từ 1954 đến 1975

1959 - 1960

Phong trào “Đồng khởi”

9 - 1960

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

1961 - 1965

Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”

1965 - 1968

Chiên lược “Chiến lược chiến tranh cục bộ”

Năm 1968

Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân

1969 - 1973

 

Đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “Đông Dương hóa chiến chiến tranh”

Năm 1972

Cuộc tiến công chiến lược

27 - 1 - 1973

Ký kết Hiệp định Pari

Từ 1975 đến 2000

Tháng 6 đến tháng 7 - 1976

Quốc hội khóa khóa VI nước Việt Nam thống nhất kỳ họp đầu tiên tại Hà Nội.

1976 - 1980

Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất

1981 - 1985

Kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ hai

1975 - 1979

Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc

12 - 1986

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (Đại hội đổi mới)

6 - 1991

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII

6 - 1996

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài