Hoạt động 2 trang 35 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em sử dụng bút, bút màu để vẽ trang trí phong thư dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Em sử dụng bút, bút màu để vẽ trang trí phong thư dưới đây:

Lời giải chi tiết

Học sinh tự lựa chọn màu và bút để trang trí phong thư.

Quảng cáo
close