Câu 6 phần bài tập học theo SGK – Trang 60 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 6 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 60 VBT hoá 9. Tính khối lượng quặng hematit chứa...

Quảng cáo

Đề bài

Tính khối lượng quặng hematit chứa \(60\% {\rm{ }}\;F{e_2}{0_3}\) cần thiết để sản xuất được \(1\) tấn gang chứa \(95\%\) Fe. Biết hiệu suất của quá trình là \(80\%\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghi nhớ công thức tính hiệu suất phản ứng:

\(\% H = \frac{{luong\,phan\,ung}}{{luong\,ban\,dau}}.100\% \)

Lời giải chi tiết

Khối lượng Fe có trong \(1\) tấn gang = \(1 . \frac{95}{100} = 0,95\) tấn.

Phương trình hóa học: \(F{e_2}{O_3} + {\rm{ }}3CO{\rm{ }} \to 2Fe{\rm{ }} + {\rm{ }}3C{O_2}\)

Theo phương trình, khối lượng \(F{e_2}{O_3}\) phản ứng=  \(m =  \frac{0,95.160}{2.56} = 1,357\) (tấn) 

Với hiệu suất phản ứng chỉ đạt \(80\%\) nên khối lượng thực tế \(F{e_2}{O_3}\) cần = \( \frac{1,357.100}{80} = 1,696\) (tấn).    

Khối lượng quặng hematit chứa 60% \(F{e_2}{O_3}\)= \( \frac{1,696.100}{60} = 2,827\) (tấn)

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài