Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 24 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 24 VBT hoá 9. Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ....

Quảng cáo

Đề bài

Cho 15,5 gam natri oxit Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch bazơ.

a) Viết phương trình hóa học và tính nồng độ mol của dung dịch bazơ thu được.

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 20% có khối lượng riêng 1,14 g/ml cần dùng để trung hòa dung dịch bazơ nói trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đổi số mol Na2O

- Viết PTHH:  Na2O + H2O → 2NaOH

Tính toán theo PTHH

a) Công thức tính nồng độ mol/lít  CM = n : V

b) \(\begin{gathered}
{m_{{\text{dd}}{H_2}S{O_4}}} = \frac{{{m_{{H_2}S{O_4}}}.100\% }}{{C\% }} \hfill \\
{V_{{\text{dd}}{H_2}S{O_4}}} = \frac{{{m_{{\text{dd}}{H_2}S{O_4}}}}}{D} \hfill \\ 
\end{gathered} \)

Lời giải chi tiết

a) Phương trình hóa học: \(N{a_2}O + {H_2}O \to 2NaOH\)

Nồng độ của dung dịch bazo:

\({n_{N{a_2}O}} = \frac{{15,5}}{{23.2 + 16}} = 0,25\,\,mol\)

Theo PTHH: \({n_{NaOH}} = 2{n_{N{a_2}O}} = 0,5\,\,mol\)

\({C_{M(NaOH)}} = \frac{{0,5}}{{0,5}} = 1M\)

b) Thể tích dd H2SO4 20% (D=1,14) cần dùng là:

\(\eqalign{
& 2NaOH + {H_2}S{O_4} \to N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O \cr 
& 0,5mol \to \,\,0,25mol \cr} \)

\(\eqalign{
& {n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,25mol \cr&\to {m_{{H_2}S{O_4}}} = n.M = 0,25.98 = 24,5\left( g \right) \cr 
& {m_{dd{H_2}S{O_4}}} = {{{m_{{H_2}S{O_4}}}} \over {C\% }}.100\% \cr&\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;= {{24,5} \over {20\% }}.100\% = 122,5\left( g \right) \cr 
& {m_{dd{H_2}S{O_4}}} = D.V\cr& \Rightarrow V = {{{m_{dd}}} \over D} = {{122,5} \over {1,14}} = 107,5\left( {ml} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close