Câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 Vở bài tập hoá 9

Giải câu 1 phần bài tập bổ sung – Trang 12 VBT hoá 9. Có những chất sau: H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, MgO, P2O5, CO2. Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một?...

Quảng cáo

Đề bài

Có những chất sau: H2O, SO3, Na2O, KOH, Fe2O3, MgO, P2O5, CO2.

Những chất nào có thể tác dụng với nhau từng đôi một?

Viết các phương trình hóa học. 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết về tính chất hoá học của oxit Tại đây

Lời giải chi tiết

Những chất có thể tác dụng với nhau từng đôi một:

(1) H2O + SO3    :     H2O + SO3    → H2SO4

(2) H2O + Na2O :     H2O + Na2O  → 2NaOH

(3) H2O + P2O5   :     3H2O + P2O5    → 2H3PO4

(4) H2O + CO2      :     H2O +CO2       → H2CO3

(5) SO3 + Na2O  :    SO3 + Na2O  → Na2SO4

(6) SO3 + KOH   :    SO3 +2KOH    → K2SO4 + H2O

(7) Na2O + CO2  :    Na2O + CO → Na2CO3

(8) Na2O + P2O5:     3Na2O + P2O5 → 2Na3PO4

(9) KOH + CO2:    2KOH + CO2  → K2CO3 + H2O

(10) KOH + P2O5:   6KOH + P2O5  → 2K3PO4 + 3H2O

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close