Bài 38 trang 81 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 81 VBT toán 8 tập 1. Cho phân thức: (x^2 + 4x + 4)/(x + 2) ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho phân thức: \(\dfrac{{{x^2} + 4{\rm{x}} + 4}}{{x + 2}}\)

LG a

 Với điều kiện nào của \(x\) thì giá trị của phân thức được xác định?

Phương pháp giải:

 Điều kiện xác định của phân thức là: Mẫu thức khác \(0\).

Giải chi tiết:

Điều kiện: \( x \ne  - 2.\)

LG b

 Rút gọn phân thức?

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức bình phương một tổng  để rút gọn phân thức.

Giải chi tiết:

Rút gọn phân thức:  

\(\dfrac{{{x^2} + 4{\rm{x}} + 4}}{{x + 2}}= \dfrac{{{x^2} + 2.x.2 + {2^2}}}{{x + 2}} \)\(\,= \dfrac{{{{\left( {x + 2} \right)}^2}}}{{x + 2}} = x + 2\)

LG c

Tìm giá trị của \(x\) để giá trị của phân thức bằng \(1\). 

Phương pháp giải:

Cho giá trị của phân thức rút gọn bằng \(1\) để tìm giá trị của \(x\); kết quả tìm được so sánh với điều kiện xác định của phân thức.

Giải chi tiết:

Nếu giá trị của phân thức đã cho bằng \(1\) thì giá trị của phân thức rút gọn cũng bằng \(1\); tức là \(x + 2 = 1  \). Do đó \(x=-1\). Giá trị này thỏa mãn điều kiện xác định của \(x\).

Vậy giá trị của phân thức bằng \(1\) khi \(x = -1\). 

LG d

Tìm giá trị của \(x\) để giá trị của phân thức bằng \(0\).

Phương pháp giải:

Cho giá trị của phân thức rút gọn bằng \(0\) để tìm giá trị của \(x\); kết quả tìm được so sánh với điều kiện xác định của phân thức.

Giải chi tiết:

 Tương tự, nếu giá trị của phân thức đã cho bằng \(0\) thì \(x + 2 = 0 \Rightarrow x =  - 2 \). Nhưng theo điều kiện đã nêu trong câu a) thì \(x=-2\) không thỏa mãn điều kiện xác định của \(x\).

Vậy không có giá trị nào của \(x\) để phân thức đã cho có giá trị bằng \(0.\)  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close