Câu 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 phần bài tập trong SBT – Trang 101 Vở bài tập Vật lí 9

Giải bài 36.1, 36.2, 36.3, 36.4 phần bài tập trong SBT – Trang 101 VBT Vật lí 9. Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I – BÀI TẬP TRONG SBT

36.1.

Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. tăng 2 lần.   

B. tăng 4 lần.

C. giảm 2 lần.

D. không tăng, không giảm.

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức tính công suất hao phí và công thức tính điện trở của dây dẫn 

\(\eqalign{&  P_{hp} = {I^2}R = {{{P^2}} \over {{U^2}}}.R \cr & R = \rho {l \over S} \cr} \)

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{&  P_{hp} = {I^2}R = {{{P^2}} \over {{U^2}}}.R \cr & R = \rho {l \over S} \cr} \)

Khi tăng chiều dài lên gấp đôi thì R tăng gấp đôi. P, U không đổi khi chiều dài thay đổi \(\Rightarrow  P_{hp}\) tăng gấp đôi.

=> Chọn A. tăng 2 lần. 

36.2.

Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ:

A. tăng 2 lần.

B. giảm 2 lần.

C. tăng 4 lần.

D. giảm 4 lần.

Phương pháp giải:

Công thức tính công suất hao phí và công thức tính điện trở của dây dẫn \(\eqalign{
&  P_{hp} = {I^2}R = {{{P^2}} \over {{U^2}}}.R \cr 
& R = \rho {l \over S} \cr} \)

Lời giải chi tiết:

Ta có công thức tính công suất hao phí là \({P_{hp}} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\) . Theo công thức thì \(P_{hp}\) tỉ lệ thuận với điện trở R mà R thì tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây theo công thức \(R = \dfrac{{\rho .l}}{S}\). Do vậy khi tiết diện dây dẫn S tăng 2 lần thì công suất hao phí giảm 2 lần.

Chọn B. giảm 2 lần.

36.3.

Khi truyền đi cùng một công suất điện, muốn giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt, dùng cách nào trong hai cách dưới đây có lợi hơn? Vì sao ?

a. Giảm điện trở của đường dây đi 2 lần.

b. Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây lên hai lần.

Phương pháp giải:

\({P_{hp}} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\)

Lời giải chi tiết:

Tăng hiệu điện thế giữa hai đầu dây lên hai lần sẽ giảm được nhiều hơn vì công suất hao phí tỉ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế.

36.4.

Vì sao khi muốn truyền tải điện năng đi xa bằng dây dẫn người ta lại phải dùng hai máy biến thế đặt ở hai đầu đường dây tải điện ?

Phương pháp giải:

+ công thức tính công suất hao phí \({P_{hp}} = \dfrac{{R.{P^2}}}{{{U^2}}}\)

+ hiệu điện thế hiệu dụng mạng lưới điện Việt Nam 220 V

Lời giải chi tiết:

Muốn giảm hao phí phải tăng hiệu điện thế lên, do đó phải đặt một máy biến thế (tăng thế) ở đầu đường dây tải điện, ở nơi sử dụng điện, chỉ thường sử dụng hiệu điện thế 220V. Như vậy, phải có một máy biến thế thứ hai (hạ thế) đặt ở nơi sử dụng đế giảm hiệu điện thế.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close