Bài 2 trang 61 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 2 trang 61 tập bản đồ Sử 12. Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy nêu:

a) Nhiệm vụ và mục tiêu các kế hoạch 5 năm: 1986 - 1990; 1991 - 1995; 1996 - 2000.

b) Thành tựu đạt được

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Quá trình thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Lời giải chi tiết

a) Nhiệm vụ và mục tiêu các kế hoạch 5 năm:

- Kế hoạch 5 năm 1986 - 1990:

+ Tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ.

+ Thực hiện những mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

- Kế hoạch 5 năm 1991 - 1995:

+ Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát.

+ Ổn định, phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội.

+ Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân.

+ Bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế mới theo yêu cầu công nghiệp hóa.

- Kế hoạch 5 năm 1996 - 2000:

+ Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

+ Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội.

+ Cải thiện đời sống nhân dân.

+ Nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế.

b) Thành tựu đạt được:

- Kế hoạch nhà nước 1986 - 1990

+ Về lương thực-thực phẩm: Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần ổn định đời sống nhân dân. Năm 1989: đạt 21,4 triệu tấn.

+ Hàng hóa trên thị trường: Dồi dào, đa dạng và lưu thông tương đối thuận lợi, các cơ sở sản xuất gắn chặt với nhu cầu thị trường.

+ Kinh tế đối ngoại: mở rộng hơn trước về quy mô và hình thức.

+ Kiềm chế được một bước đà lạm phát.

+ Bước đầu nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước.

+ Bộ máy nhà nước được sắp xếp lại theo hướng phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân.

- Kế hoạch nhà nước 1991 - 1995

+ Tài chính - tiền tệ: Lạm phát từng bước bị đầy lùi.

+ Vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài trong 5 năm tăng nhanh.

+ Hoạt động khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, thích nghi dần với cơ chế thị trường.

+ Thu nhập của các tầng lớp nhân dân được cải thiện.

+ Tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng và an ninh được củng cố.

+ Mở rộng quan hệ đối ngoại, phá thế bị bao vây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close