Bài 2 trang 24 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 24 tập bản đồ Sử 9. Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu X vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

+) Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

☐ Chủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.

☐ Quốc tế Cộng sản họp đề ra chủ trương mới.

☐ Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử và đứng ra thành lập chính phủ mới có nhiều chính sách tiến bộ với các thuộc địa.

☐ Liên Xô tăng cường giúp đỡ, ủng hộ cách mạng Việt Nam.

+) Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

☐ Chống phong kiến giành ruộng đất cho nông dân.

☐ Chống tư sản mại bản để bảo vệ các nhà tư sản trong nước.

☐ Chống đế quốc bảo vệ độc lập dân tộc.

☐ Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

+) Hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

☐ Đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp.

☐ Đấu tranh vũ trang giành chính quyền.

☐ Đấu tranh bí mật.

☐ Đấu tranh công khai, nửa công khai.

Lời giải chi tiết

+) Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta diễn ra trong bối cảnh lịch sử nào?

☒ Chủ nghĩa phát xít ra đời đe dọa hòa bình và an ninh thế giới.

☒ Quốc tế Cộng sản họp đề ra chủ trương mới.

☒  Mặt trận Nhân dân Pháp thắng cử và đứng ra thành lập chính phủ mới có nhiều chính sách tiến bộ với các thuộc địa.

+) Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

☒ Chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, cơm áo, hòa bình.

+) Hình thức đấu tranh của phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở nước ta là gì?

☒ Đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp.

☒ Đấu tranh công khai, nửa công khai.

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close