Bài 2 trang 21 tập bản đồ Lịch sử 9

Giải bài 2 trang 21 tập bản đồ Sử 9. Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào nội dung SGK, em hãy đánh dấu X vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng:

+) Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?

☐ Ngày 25 tháng 12 năm 1927.

☐ Ngày 9 tháng 12 năm 1929.

☐ Ngày 3 tháng 2 năm 1930.

☐ Ngày 9 tháng 2 năm 1930.

+) Khởi nghĩa Yên Bái do tổ chức cách mạng nào lãnh đạo?

☐ Hội Phục Việt.

☐ Tân Việt Cách mạng đảng.

☐ Việt Nam Quốc dân đảng.

☐ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

+) Khởi nghĩa Yên Bái thất bại vì những nguyên nhân nào?

☐ Thực dân Pháp còn mạnh.

☐ Việt Nam Quốc dân đảng non yếu về tổ chức và lãnh đạo.

☐ Khuynh hướng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời và lạc hậu.

☐ Nhân dân không ủng hộ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2. Việt Nam quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái (1930)

Lời giải chi tiết

+) Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào?

☒ Ngày 9 tháng 2 năm 1930.

+) Khởi nghĩa Yên Bái do tổ chức cách mạng nào lãnh đạo?

☒ Việt Nam Quốc dân đảng.

+) Khởi nghĩa Yên Bái thất bại vì những nguyên nhân nào?

☒ Thực dân Pháp còn mạnh.

☒ Việt Nam Quốc dân đảng non yếu về tổ chức và lãnh đạo.

☒ Khuynh hướng dân chủ tư sản đã trở nên lỗi thời và lạc hậu.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài