Giải Bài 2 trang 21 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1

Tính một cách hợp lí: a) 50. 347. 2; b) 36. 97+97. 64 c) 157. 289-289. 57.

Quảng cáo

Đề bài

Tính một cách hợp lí

a) 50. 347. 2;

b) 36. 97+97. 64;

c) 157. 289-289. 57.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)

- Giao hoán: Đổi chỗ 347 và 2.

- Kết hợp: Nhóm 50 với 2.

- Nhân kết quả với 347.

b)

- Giao hoán: Đổi chỗ 36 và 97.

- Phân phối phép nhân và phép cộng: Đặt 97 ra ngoài ngoặc.

- Tính trong ngoặc.

- Nhân kết quả với 97.

c)

- Giao hoán: Đổi chỗ 157 và 289.

- Phân phối phép nhân và phép cộng: Đặt 289 ra ngoài ngoặc.

- Tính trong ngoặc.

- Nhân kết quả với 157.

Lời giải chi tiết

a)

   50. 347. 2

= 50.2. 347

= (50.2). 347

= 100. 347

=34 700

b)

   36. 97+97. 64

= 97.36+97.64

= 97.(36+64)

= 97. 100

= 9 700

c)

   157. 289 - 289. 57

= 289.157 - 289.57

= 289. (157-57)

= 289. 100

= 28 900

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close