Bài 1 trang 30 tập bản đồ Lịch sử 12

Giải bài 1 trang 30 tập bản đồ Sử 12. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý đúng, trong những phương án dưới đây

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 là

A. bước đầu phát triển

B. phát triển mạnh mẽ

C. bước vào thời kì suy thoái

D. khủng hoảng trầm trọng

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1.Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

Lời giải chi tiết:

Tình hình kinh tế Việt Nam từ năm 1930 là bước vào thời kì suy thoái

Chọn: C

Câu 2

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30 bắt đầu từ ngành

A. nông nghiệp             B. công nghiệp

C. thủ công nghiệp        D. thương mại

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1.Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

Lời giải chi tiết:

Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam trong những năm 30 bắt đầu từ ngành

Chọn: A

Câu 3

Ý nào dưới đây, không phải là biểu hiện khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam, trong những năm 30?

A. Xuất nhập khẩu đình đốn

B. Hàng hóa khan hiếm

C. Giá cả trở nên đắt đỏ

D. Nông nghiệp bắt đầu phục hồi

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1.Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

Lời giải chi tiết:

Biểu hiện khủng hoảng của nền kinh tế Việt Nam, trong những năm 30 là xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả trở nên đắt đỏ.

Chọn: D

Câu 4

Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra đối với xã hội là

A. nông nghiệp đình đốn

B. làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động

C. bần cùng hóa nhân dân

D. công nhân thất nghiệp

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1.Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

Lời giải chi tiết:

Hậu quả lớn nhất mà cuộc khủng hoảng kinh tế gây ra đối với xã hội là làm trầm trọng thêm tình trạng đói khổ của các tầng lớp nhân dân lao động.

Chọn: B

Câu 5

Những tầng lớp ở Việt Nam, không bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là

A. công nhân

B. tiểu thương

C. nông dân 

D. quan lại, tư sản mại bản

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1.Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

Lời giải chi tiết:

Những tầng lớp ở Việt Nam, không bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là quan lại, tư sản mại bản

Chọn: D

Câu 6

Xã hội Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản là

A. tư sản với chính quyền thực dân Pháp.

B. nông dân với địa chủ phong kiến.

C. dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến.

D. công nhân với tư sản.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1.Việt Nam trong những năm 1929 – 1933

Lời giải chi tiết:

Xã hội Việt Nam trong những năm 1930 – 1931 tồn tại những mâu thuẫn cơ bản là dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và nông dân với địa chủ phong kiến.

Chọn: C

Câu 7

Mục tiêu đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

A. lật đổ chính quyền thực dân Pháp

B. lật đổ chế độ phong kiến

C. đòi tăng lương, giảm giờ làm

D. tham gia chính quyền thực dân

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Lời giải chi tiết:

Mục tiêu đấu tranh của công nhân trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là đòi tăng lương, giảm giờ làm.

Chọn: C

Câu 8

Hình thức đấu tranh của nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh là

A. mít tinh

B. đưa yêu cầu cải thiện đời sống

C. biểu tình có vũ trang

D. khởi nghĩa vũ trang

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Lời giải chi tiết:

Hình thức đấu tranh của nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh là biểu tình có vũ trang.

Chọn: C

Câu 9

Cuộc đấu tranh ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm cho chính quyền thực dân ở đây

A. tê liệt, tan rã ở những thôn xã

B. sụp đổ hoàn toàn từ huyện đến tỉnh

C. đứng vững 

D. được xây dựng củng cố mạnh hơn

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Lời giải chi tiết:

Cuộc đấu tranh ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã làm cho chính quyền thực dân ở đây tê liệt, tan rã ở những thôn xã.

Chọn: A

Câu 10

Ý nào dưới đây không phải là chính sách về kinh tế của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930 – 1931?

A. Chia ruộng đất công cho dân cày    

B. Bãi bỏ thuế thân

C. Xóa nợ cho người nghèo          

D. Cải cách ruộng đất

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh

Lời giải chi tiết:

Chính sách về kinh tế của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930 – 1931 là cải cách ruộng đất.

Chọn: D

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close