Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy trình bày những nét chính về pháp luật thời Trần.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk trang 51, 52 để trả lời.

Lời giải chi tiết

- Nhà Trần ban hành bộ luật mới là “Quốc triều hình luật”.

- Hình luật thời Trần cũng giống như thời Lý nhưng được bổ sung thêm. Pháp luật xác nhận và bảo vệ quyền tư hữu tài sản, quy định cụ thể về việc mua bán ruộng đất.

- Cơ quan pháp luật thời Trần được tăng cường và hoàn thiện hơn. Nhà Trần đặt cơ quan Thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo. Vua Trần vẫn để chuông lớn ở thềm điện Long Trì cho dân đến kêu oan khi cần.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close