Quảng cáo
  • Phân tích bài thơ Mồng hai Tết viếng cô Kí của Tú xương.

    Mùng hai Tết viếng cô Kí là thơ trào phúng hay thơ trữ tình? Là thơ trào phúng đích thực nhưng cũng là thơ trữ tình đích thực. Cười cợt đấy, nhưng trong giọng cười của Trần Tế Xương có cái gì đó nghèn nghẹn vì một nỗi đau đời.

    Xem lời giải
  • Quảng cáo