Quảng cáo
  • Cảm nhận về bài Luận về một chính sách khai hóa

    Văn bản "Luận về một chính sách khai hóa” đã lên án và đả kích bọn quan lại An Nam - công cụ áp bức bóc lột dân tộc ta - của Chính phủ bảo hộ, đồng thời đòi hỏi thực dân Pháp phải cải lương chính sách cai trị đối với dân Nam để tránh nguy cơ "dân cường tắc biến".

    Xem chi tiết
  • Quảng cáo