Đố em trang 31 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập An cho rằng có thể tìm được sáu số nguyên b để phân tích đa thức

Quảng cáo

Đề bài

An cho rằng có thể tìm được sáu số nguyên b để phân tích đa thức \({x^2} + bx - 12\) thành dạng \({x^2} + bx - 12 = \left( {x + p} \right)\left( {x - q} \right)\). Em có đồng ý với An không? Hãy giải thích rõ ý kiến của em nhé!

Lời giải chi tiết

Em đồng ý với An. Giải thích ý kiến của em:

\(\left( {x + p} \right)\left( {x + q} \right) = {x^2} + qx + px + pq = {x^2} + \left( {p + q} \right)x + pq\)

Nên \(b = p + q\) và \( - 12 = pq\)

Do đó:

p

1

\( - 1\)

2

\( - 2\)

3

\( - 3\)

q

\( - 12\)

12

\( - 6\)

6

\( - 4\)

4

\(b = p + q\)

\( - 11\)

11

\( - 4\)

4

\( - 1\)

1

\(b \in \left\{ { - 11;11; - 4;4; - 1;1} \right\}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close