Quảng cáo
  • Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

    Soạn bài Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo). Câu 1. Phân tích, làm rõ những đặc điểm cụ thể trong cách vận dụng từ ngữ, vận dụng kiểu câu, biểu hiện giọng điệu của lời văn trong những đoạn văn nghị luận

    Xem lời giải
  • Quảng cáo